dr Marcin Princ.jpg

dr Marcin Princ

lawyer, assistant professor at the Chair of Administrative Law and Administrative Science, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan

e-mail: marcin.princ@amu.edu.pl

Research interests:

♦ substantive administrative law (in particular the right to migration), administrative science, praxiological issues related to public administration,

 

♦ European administrative standards with particular attention to the criteria of "good administration"

 

Publications:

 

Publikacje:
 

♦ Princ, M. & Kryska, D. (2020). Local Government Tasks in Managing Migrations in the Czech Republic and Poland, HKJU-CCPA (Hrvatska i komparativna javna uprava), 20(2), 269–298.

 

♦ Princ, M. Assessment of Credibility in Claims for Refugee Protection – Considerations Based on a Judgment of the Court of Justice of the European Union (Third Chamber) of 25 January 2018, F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (case C-473/16) [w:] Dalibor Jílek, Pavel Pořízek, Ročenkauprchlického a cizineckéhopráva, Kancelář veřejného ochránce práv, 2019, Wolters Kluwer ČR, Brno 2019, 332-343

♦ Princ M. , Zasada urzędowości języka polskiego a cudzoziemcy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, Tom XX, Zeszyt 3, część 3, ss. 99–108,.

♦ Princ M. Rozważania w zakresie kontroli rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących cudzoziemców – stan obecny i postulowane zmiany,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, Tom XIX, Zeszyt 9, część II, ss. 239-251.

♦ Princ M.; Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2018, z. 1(1)(XVI), ss. 127-139.

♦ Princ M.; Between Law and Reality – Migration Policy in Poland and the European Union [w:] Ročenka uprchlického a cizineckého práva, red.: Jílek
Dalibor, Pořízek Pavel, Kancelář veřejného ochránce práv, Wolters Kluwer ČR (2017), Str. 542-557,

 

♦ Princ M.; Jednolitość postępowania administracyjnego – rozważania na tle prawa azylowego i migracyjnego Unii Europejskiej [w:] Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, red.: Supernat J., Kowalczyk B., Instytut Wydawniczy EuroPrawo (2017), Str. 133-144.

 

♦ Princ M.; National visa for the purpose of performing work in the territory of the Republic of Poland - legal regulations and experience [w:] Ročenka uprchlického a cizineckého práva, red.: Jílek Jílek, Pořízek Pavel, Kancelář veřejného ochránce práv (2017), ss. 439-452.

♦ Princ M., Narożniak A.; Relacja pomiędzy administracją rządową a samorządem terytorialnym – uwagi na tle udzielania ochrony międzynarodowej [w:] Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017), ss. 211-226,

♦ Princ M.; Granting protections to foreigners – a few reflections from the Polish perspective on current situation [w:] Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize, red.: Jurníková Jana , Králová Alžběta , Masarykova Univerzita 2016, ss.. 155-171
 

♦ Princ M.; Ochrona uchodźców w Polsce w Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red.: Wojtaszczyk K. A., Szymańska J.,ASPRA-JR 2016, ss. 590-607.

♦ Narożniak A., Princ M., Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej - uwagi na tle wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców, w: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych pod red. D. Pudzianowskiej, Wolters Kluwer,

Warszawa 2016, str. 56-78.

♦ Wojnowska-Radzińska J., Princ M., Prawa i obowiązki cudzoziemca związane z legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 2015.

♦ Princ M., Narożniak A.; Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie przebywającego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych - aspekty administracyjnoprawne, [w:] Legalność zatrudnienia cudzoziemców, red.: Wątorek Krzysztof, Kielce 2015, ss. 319-335

 

♦ Princ M., Zezwolenie na osiedlenie się w związku z uprawnieniem wynikającym z art. 52 ust 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Studia Prawa Publicznego 2013, pod red. K. Wojtczak, nr 3.

 

Projects:

♦ Safe Home, 2015-2016, consultant/legal advisor [link]

 

♦ Support for Poznań foreigners in one place, Mayor of Poznań, 2015, consultant/advisor