top of page
dr Marcin Princ.jpg

dr Marcin Princ

lawyer, assistant professor at the Chair of Administrative Law and Administrative Science, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan

e-mail: marcin.princ@amu.edu.pl

Research interests:

♦ substantive administrative law (in particular the right to migration), administrative science, praxiological issues related to public administration,

 

♦ European administrative standards with particular attention to the criteria of "good administration"

 

Publications:

 

Publikacje:
 

♦ Princ, M. & Kryska, D. (2020). Local Government Tasks in Managing Migrations in the Czech Republic and Poland, HKJU-CCPA (Hrvatska i komparativna javna uprava), 20(2), 269–298.

 

♦ Princ, M. Assessment of Credibility in Claims for Refugee Protection – Considerations Based on a Judgment of the Court of Justice of the European Union (Third Chamber) of 25 January 2018, F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (case C-473/16) [w:] Dalibor Jílek, Pavel Pořízek, Ročenkauprchlického a cizineckéhopráva, Kancelář veřejného ochránce práv, 2019, Wolters Kluwer ČR, Brno 2019, 332-343

♦ Princ M. , Zasada urzędowości języka polskiego a cudzoziemcy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, Tom XX, Zeszyt 3, część 3, ss. 99–108,.

♦ Princ M. Rozważania w zakresie kontroli rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących cudzoziemców – stan obecny i postulowane zmiany,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, Tom XIX, Zeszyt 9, część II, ss. 239-251.

♦ Princ M.; Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2018, z. 1(1)(XVI), ss. 127-139.

♦ Princ M.; Between Law and Reality – Migration Policy in Poland and the European Union [w:] Ročenka uprchlického a cizineckého práva, red.: Jílek
Dalibor, Pořízek Pavel, Kancelář veřejného ochránce práv, Wolters Kluwer ČR (2017), Str. 542-557,

 

♦ Princ M.; Jednolitość postępowania administracyjnego – rozważania na tle prawa azylowego i migracyjnego Unii Europejskiej [w:] Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, red.: Supernat J., Kowalczyk B., Instytut Wydawniczy EuroPrawo (2017), Str. 133-144.

 

♦ Princ M.; National visa for the purpose of performing work in the territory of the Republic of Poland - legal regulations and experience [w:] Ročenka uprchlického a cizineckého práva, red.: Jílek Jílek, Pořízek Pavel, Kancelář veřejného ochránce práv (2017), ss. 439-452.

♦ Princ M., Narożniak A.; Relacja pomiędzy administracją rządową a samorządem terytorialnym – uwagi na tle udzielania ochrony międzynarodowej [w:] Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017), ss. 211-226,

♦ Princ M.; Granting protections to foreigners – a few reflections from the Polish perspective on current situation [w:] Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize, red.: Jurníková Jana , Králová Alžběta , Masarykova Univerzita 2016, ss.. 155-171
 

♦ Princ M.; Ochrona uchodźców w Polsce w Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red.: Wojtaszczyk K. A., Szymańska J.,ASPRA-JR 2016, ss. 590-607.

♦ Narożniak A., Princ M., Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej - uwagi na tle wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców, w: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych pod red. D. Pudzianowskiej, Wolters Kluwer,

Warszawa 2016, str. 56-78.

♦ Wojnowska-Radzińska J., Princ M., Prawa i obowiązki cudzoziemca związane z legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 2015.

♦ Princ M., Narożniak A.; Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie przebywającego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych - aspekty administracyjnoprawne, [w:] Legalność zatrudnienia cudzoziemców, red.: Wątorek Krzysztof, Kielce 2015, ss. 319-335

 

♦ Princ M., Zezwolenie na osiedlenie się w związku z uprawnieniem wynikającym z art. 52 ust 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Studia Prawa Publicznego 2013, pod red. K. Wojtczak, nr 3.

 

Projects:

♦ Safe Home, 2015-2016, consultant/legal advisor [link]

 

♦ Support for Poznań foreigners in one place, Mayor of Poznań, 2015, consultant/advisor

bottom of page