top of page
dr_Julia_Wojnowska-Radzińska.jpg

dr Julia Wojnowska-Radzińska

lawyer, assistant professor at the Chair of Constitutional Law at the Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan

 

e-mail: juliaw@amu.edu.pl

Research interests:

♦ Migration and human rights

 

♦ Legal and international protection of foreigners

 

♦ Legal status of foreigners in Poland

 

♦ Constitutional status of an individual

 

♦ Migration policy

 

♦ European migration law

Publications:

♦ Wojnowska J. 2019. Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1: 57-71.

 

♦ Wojnowska J. 2018. Procedural Guarantees for EU Citizens against Expulsion in the Light of Directive 2004/38/EC, Adam Mickiewicz University Law Review, 8: 87-96.

 

♦ Wojnowska J. 2017. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera –adekwatny środek do walki z terroryzmem i poważnymi przestępstwami czy forma masowej inwigilacji?, Studia Europejskie, 84(4): 163-186.

 

♦ Wojnowska J. 2017. The access to secret evidence in expulsion proceedings under the European Convention on Human Rights, Netherlands Quarterly of Human Rights, 35(4): 230-245.

 

♦ Wojnowska J. 2017. Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4:59-71,

 

♦ Wojnowska J. 2017. Karta praw podstawowych UE jako jeden z kluczowych instrumentów prawnych unijnej polityki migracyjnej w obliczu kryzysu. in: Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej, ed. A. Kosińska, Wydawnictwo KUL.

 

♦ Wojnowska J. 2017. Protection of Aliens against Arbitrary Expulsion under African Chartet on Human and Peoples' Rights in: Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje - nowe wyznania - praktyka, ed. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Pp.

 

♦ Wojnowska J. 2015. The right of an alien to be protected against arbitrary expulsion in international law, Brill/Nijhoff, 2015, pp. 226.

 

♦ Wojnowska J. 2015. Zasada non-refoulement i jej realizacja w działaniach FRONTEX-u, in: Agencja FRONTEX w Strefie Schengen - 10 lat doświadczeń, eds. A. Kuś, A. Kosinska, A. Szachoń-Pszenny, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

♦ Wojnowska J. 2014. Dopuszczalność wydalania ciężko chorych cudzoziemców a zakaz nieludzkiego traktowania na podstawie art. 3 EKPCz w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Zeszyty Prawnicze BAS 4.

 

♦ Wojnowska J., 2014. Zasady przyznawania pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, Studia BAS 4.

 

♦ Wojnowska J. 2014. Ochrona obywateli Unii Europejskiej przed wydaleniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane problemy, Przegląd Prawa Publicznego 4.

 

♦ Wojnowska J. 2013. Ochrona wydalanych cudzoziemców na podstawie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Studia Europejskie 1.

 

♦ Wojnowska J., 2013. Ochrona praw kobiet w systemie Rady Europy, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 4.

 

♦ Wojnowska J. 2012. Działalność przestępcza osiadłych imigrantów jako podstawa uchylenia ochrony przed wydaleniem na podstawie art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, in: Socjalizacja dysocjacyjna. Doświadczenia indywidualne i społeczne. Inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznej ingerencji, eds. A. Matysik-Błaszczyk, J. Modrzewskiego, Poznań.

 

♦ Wojnowska J. 2010. Bezpieczeństwo i ochrona migrantów długoterminowych w Unii Europejskiej, in: Sociální pedagogika ve střední Europe. Inovace a nové trendy, ed. Z. Bakošová, Bron: Instytut mezioborových studií.

 

♦ Wojnowska J. 2009. Prawo cudzoziemca do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na podstawie art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, in: Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, ed. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego.

 

♦ Wojnowska J., Problem migracji w społeczeństwie integrującej się Europy w aspekcie praw człowieka in: O przestrzeni edukacyjnej: Chaos, żywioły, ład, ed. K. Wojnowski, M. Marcinkowski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 2009.

 

bottom of page