top of page
A. Szczepaniak - Kroll - CeBaM - Uniwers

dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll

Instytut Archeologii i Etnologii PAN o/Poznań

e-mail: agnieszka.szczepaniak.kroll@gmail.com 

Zainteresowania badawcze:

♦ migracje na obszarze Polski i Europy – różne grupy migrantów (uchodźcy, repatrianci, transmigranci itd.) i ich specyfika
♦ problemy adaptacji, akulturacji, asymilacji, integracji, enkulturacji cudzoziemców
♦ polityka etniczna w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
♦ konflikty etniczne
♦ Niemcy w Wielkopolsce dawniej i dziś (proces formowania się narodu niemieckiego, relacje polsko-niemieckie w życiu codziennym w XVIII-XXI w., procesy integracyjne osadników z terenu Niemiec na przestrzeni dziejów, migracje Polaków do Niemiec, współczesne zjawisko transnacjonalizmu)
♦ Bambrzy (rekonstrukcja historii, przyczyny i przebieg asymilacji, akulturacja, współcześni potomkowie osadników z Bambergu, tożsamość członków grupy)

Publikacje

Monografie:

  

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2010). Tożsamość poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów i Dittrichów.

Poznań: Wyd. Poznańskie, ISBN 978-83-7177-769-1.

♦ A. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn (red.) (2019), „300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski”,2019, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Poznania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

♦ Książka przygotowywana do druku: „Polacy w Berlinie (1980-2015). Między integracją a zachowaniem tożsamości”

Wybrane artykuły dotyczące współczesnych migracji:

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2010 ). Adaptacja niemieckich transmigrantów w Poznaniu. Etnografia Polska, LIV, 1-2, 131-153.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2010-2011). German Transmigrants in Poznań – a specific Subject for Ethnological Study. Ethnologia Polona, 30-31, 85-97.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2012). Polacy w Berlinie. Adaptacja, integracja i tożsamość. Przegląd Zachodni, 3, 195-212.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2012). Polacy w Berlinie – granice i pogranicza. Etnografia Polska, 56, 1-2, 79-102.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2013). Transnarodowa mobilność jako element nowego stylu życiaberlińskich Polaków. Journal of Urban Ethnology, 11, 49-60.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2013). Jak świat światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem? O rewizji heterostereotypu Niemca i autostereotypu wśród Polaków migrujących do Berlina. Studia Migracyjne –Przegląd Polonijny, 4, 95-117.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2014). Transkulturowość berlińskich Polaków. Journal of Urban Ethnology, 12, 175-196.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2014). Skutki niemieckiej polityki dla imigrantów (1945-2013).Etnografia Polska, 58, 1-2, 71-93.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2015), Motywacje Polaków migrujących do Berlina w latach 1980-2012 i ich tło ekonomiczne, społeczne i kulturowe.

Przegląd Zachodni, 4 (357), 283-304.

♦ Szczepaniak-Kroll A., Szymoszyn A. (2016). A New Anthropological Project: Poles of Success - Between Emigration and Transnationality: New Aspects of the Polish Diaspora in Western Europe, Ethnologia Polona, 36, 273-288.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2017). Dawna i współczesna rola polskiego duszpasterstwa w środowisku Polaków w Berlinie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1., 201-228.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2018). Przeobrażenia stylów życia polskich migrantów mieszkających w Berlinie (1980-2015),

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny,, 2 (168), 111-133.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2018). Wpływ transnacjonalizacji Polaków w Berlinie na ich tożsamość. Przegląd Zachodni, 3 (368), 259-273.

♦ Szczepaniak-Kroll A. (2018). Sukces na emigracji, czy to możliwe? Przypadek Polaków w Berlinie, Polityka Społeczna, 2019, 11/12, 28-34

♦ Szczepaniak-Kroll A. art. przyjęty do druku: “Gaining Social Mobility: Polish Migrants in Berlin 1980-2016”, w: Sprawy Narodowościowe.

 

 

Projekty:

 

♦ 2009-2012 kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Transnarodowość w kontekście polsko-niemieckim.

Niemcy w Poznaniu i Polacy w Berlinie” NN 109 2174 36.

♦ 2013 - 2015 wykonawca grantu pt. „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców w Polsce”, pod kierownictwem dr hab. Jacka Schmidta (UAM Poznań); jednostka finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konsorcjum Naukowo-Informatyczne MED. CORE i UAM

♦ 2015-2018 główny wykonawca w grancie „Polacy sukcesu – między emigracją a transnarodowością: nowe oblicze polskiej diaspory w Europie Zachodniej” - umowa nr. UMO-2014/13/B/HS3/04927 z dnia 02.03.2015 r.

 

bottom of page