top of page
A_Narożniak_fot_G Niklas.jpg

Agnieszka Narożniak, PhD in Law

lawyer and europeanist; assistant professor at Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSB University in Poznan);  member of the board of directors of Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migration Research Center Foundation)

agnieszka.narozniak@migrant.poznan.pl

Research interests:

♦ status of a foreigner in Polish administrative law

♦ impact of  the European Union and international law on the national migration law

♦ institutional and procedural aspects of migration management

 

Projects:

 „Bezpieczny dom” („Safe Home”)

Funding: Fundacja im. Stefana Batorego, EEA Grants, Polska Fundacja Dzieci  i Młodzieży
Leader: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Implementation: 2015-2016
Function: legal suport, publication of legal analysis

https://www.cebam.pl/kopia-safe-home-1

♦ “Migrant Info Point – Information and Support for Foreigners in Poznan” (3 editions)

Co-funding: The City of Poznan

Implementation: 1/9/2017 – 31/12/2019

Function: legal support

https://migrant.poznan.pl/pl/projekty

 

“A Foreign Student in Poznan: A Guide to the Rights”

Funding: The City of Poznan

Implementation: 14/10/2019– 31/12/2019

Function: coordination, content development

https://migrant.poznan.pl/pl/projekty/

Selected Publications:

♦ Narożniak A., Princ M., Certyfikat szczepionkowy jako instrument prawnej regulacji międzynarodowego ruchu osobowego, Poznan 2022, No. 2(38), pp. 27-58.

♦ Narożniak A., In dubio contra libertatem? O nowelizacji przepisów dotyczących pobytu studentów zagranicznych, Poznan 2019, No. 4(28), pp. 149-163.♦ ♦ 

♦ Narożniak A., Foreign Students in Poland: Between Receptiveness and Distrust. Some Remarks on the Transposition of Directive (EU) 2016/801, In: D. Jílek, P. Pořízek (ed.), Ročenka uprchlického a cizineckého práva, Kancelář veřejného ochránce práv/Wolters Kluwer ČR, Brno 2019, pp. 354-368.

♦ Narożniak A., Obligation to Return and Discretionary Power. Some Remarks on the Polish Law on Foreigners, In: D. Jílek, P. Pořízek (ed.), Ročenka uprchlického a cizineckého práva, Kancelář veřejného ochránce práv/Wolters Kluwer ČR, Brno 2018, pp. 421-438.

♦ Narożniak A.: Karta Polaka w systemie instytucjonalnym prawa o cudzoziemcach, Poznan 2017, No. 4 (20), pp. 129-164.

♦ Narożniak A., Węzłowe problemy administracyjnoprawnej regulacji pobytu cudzoziemca w kontekście zróżnicowania kulturowego, In: A. J. Szwarc (ed.), Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa, Poznan 2017, pp. 233-247.

♦ Narożniak A., Princ M., Relacja pomiędzy administracją rządową a samorządem terytorialnym – uwagi na tle udzielania ochrony międzynarodowej, In: M. Szewczyk (ed.), Z problematyki samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, Poznan 2017, pp. 211-226.

♦ Narożniak A., Princ M., Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej - uwagi na tle wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców, In: D. Pudzianowska (ed.), Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warsaw 2016, pp. 56-78.

​​♦ Narożniak A., Prawne implikacje opieszałości organu w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce na przykładzie spraw zgłaszanych w Migrant Info Point w Poznaniu, In: I. Czerniejewska (ed.), Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznan 2016, pp. 15-28, http://www.migrant.poznan.pl/images/publikacja/Nie_dosc_mile_widziani.pdf

♦ Narożniak A., Problemy komunikatywności przepisów w świetle spraw cudzoziemców korzystających ze wsparcia Migrant Info Point w Poznaniu, In: I. Czerniejewska (ed.), Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznan 2016, pp. 15-28, http://www.migrant.poznan.pl/images/publikacja/Nie_dosc_mile_widziani.pdf

♦ Princ M., Narożniak A., Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie przebywającego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych - aspekty administracyjnoprawne, In: K. Wątorek (ed.),  Legalność zatrudnienia cudzoziemców, Kielce 2015, pp. 319-335.

♦ Narożniak A., Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu – nowa jakość w polskim prawie administracyjnym? Refleksje o wdrożeniu dyrektywy powrotowej, „Studia Prawa Publicznego”, Poznan 2014, No 2 (6), pp. 155-188.

♦ Narożniak A., W kwestii poszanowania i ochrony życia rodzinnego małżeństwa cudzoziemca z obywatelem polskim w prawie o cudzoziemcach. Stan obecny i projektowany, „Studia Prawa Publicznego”, Poznań 2013, No 2, pp. 101-126.

Additional information:

♦ experience in public administration in the field of application of the law on foreigners

♦ long-term cooperation with Migrant Info Point in Poznań in the area of legal support for foreigners and promotion of knowledge in the field of migration law

bottom of page